next up previous contents
Next: Sisältö   Sisältö

Akustinen transmissio levynäytteissä

Helsingin yliopisto

Fysiikanlaitos
 
Laudaturseminaari
 
Tapio Väättänen
23.11.1998


Tiivistelmä:

Levynäytteitä on karakterisoitu ultraäänen avulla mittaamalla transmissiota levyn läpi. Transmissio riippuu tulevan akustisen aallon tulokulmasta levyyn nähden ja levymateriaalin ominaisuuksista. Tätä on käytetty hyväksi levynäytteiden luokittelemiseen näytettä koskematta, ts. akustisen ilma-aallon avulla.

Tässä työssä koottiin mittauslaitteisto, jolla voidaan tutkia näytelevyjen ominaisuuksia ultraäänen transmissiota levyn läpi hyväksi käytäen. Laitteistoon kuuluu olennaisena osana mikrotietokone mittauksiin soveltuvine oheislaitteineen ja ohjelmistoineen. Näillä kontrolloidaan itse mittauksen suorittamista, ja talletetaan mittaustulokset digitaalisessa muodossa jatkokäsittelyä sekä analysointia varten.

Tapio Väättänen
1998-11-24