next up previous contents
Next: Laitteisto Up: Akustinen transmissio levynäytteissä Previous: Palstautumislujuus   Sisältö

Mittauslaitteisto

Tapio Väättänen
1998-11-24