next up previous contents
Next: Mittauslaitteisto Up: Teoriaa Previous: Lambin aalto   Sisältö

Palstautumislujuus

Kartonki tehdään monesta eri kerroksesta riittävän paksuuden saavuttamiseksi. Valmistustavan johdosta kartonki on altis hajoamaan taivutattaessa tai muunlaiseen rasitukseen joutuessaan.

Palstautumislujuus on se energian määrä pinta-alan yksikköä kohden, joka tarvitaan irroittamaan kerrokset toisistaan. Sitä ei näin ollen voi mitata perinteisin keinoin näytettä rikkomatta. Kaavassa 1 esiintuodun kimmomodulin ja palstautumislujuuden välillä on olemassa vahva korrelaatio ( $ r \approx 0,97$).

Mitä pienempi palstautumislujuuden arvo on, sitä enemmän erillään ovat kartongin eri kerrokset toisistaan. Tämä omalta osaltaan vaikuttaa levyssä syntyvän resonanssi-ilmiön voimakkuuteen. Mikäli kartonki on laadultaan hyvin heikkotasoista, ei aiemmin kuvattua resonanssi-ilmiötä pääse syntymään.Tapio Väättänen
1998-11-24