next up previous contents
Next: Teoriaa Up: Akustinen transmissio levynäytteissä Previous: Sisältö   Sisältö

Johdanto

Akustiset mittausmenetelmät ovat osoittautuneet hyviksi testattaessa levymäisten kappaleiden, kuten paperi-, kartonki- ja metallilevyjen, ominaisuuksia. Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella on tehty alan tutkimusta jo vuodesta 1971 alkaen.

Näytelevyjen akustisia ominaisuuksia voidaan tutkia ultraäänen avulla tarkastelemalla akustisen aallon transmissiota levyn läpi. Ultraäänimittaukset voidaan toteuttaa mm. upottamalla ultraäänianturi ja -lähetin sekä näyte disperssionesteeseen tai akustisella ilma-aallolla joko levyn pintaan kiinnitettävällä kiila-anturilla tai näytteeseen koskematta.

Ultraäänitestausmenetelmät perustuivat aiemmin pitkittäisten, leikkaus- tai pinta-aaltojen käyttöön. Jo vuonna 1917 H. Lamb osoitti matemaattisesti [1], että tietyissä olosuhteissa elastisissa levyissä voi esiintyä ääretön määrä värähtelyaaltomoodeja. Vasta 1950-luvulla heräsi kiinnostus näiden ns. Lambin aaltojen käyttöön levyjen testauksessa [2].

Menetelmä mahdollistaa huomattavasti ohuempien levyjen karakterisoinnin, mitä perinteisillä ultraäänimenetelmillä on mahdollista. Merkittävänä etuna voidaan myös pitää sitä, että näytteen ominaisuuksia on mahdollista selvittää akustista ilma-aaltoa käytettäessä itse näytteeseen koskematta ja sitä siten vaurioittamatta.

Tämän työn tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään mm. seuraavia paperi- ja kartonkilevyjen ominaisuuksia ultraäänimittauksia hyväksi käyttäen.

Tavoitteeseen pääsemiseksi koottiin levynäytteiden ultraäänimittauksiin soveltuva mittauslaitteisto ohjelmistoineen. Näiden avulla oli tarkoituksena tutkia ultraäänen transmissiota levynäytteiden läpi siten, että koottu mittauslaitteisto mahdollistaisi tarkan datan keruun pitkälle automatisoidusti.


next up previous contents
Next: Teoriaa Up: Akustinen transmissio levynäytteissä Previous: Sisältö   Sisältö
Tapio Väättänen
1998-11-24