next up previous contents
Next: Kirjallisuutta Up: Akustinen transmissio levynäytteissä Previous: Selostus mittauksista   Sisältö


Tulokset ja johtopäätökset

Laitteisto ohjelmistoineen osoittautui toimivan käytössä varsin hyvin lukuunottamatta ultraäänilähetintä ja -sensoria. Johtuen käytetystä tarkoitukseen nähden varsin matalasta taajuudesta $ f = 40 kHz$, käyttökelpoisia mittaustuloksia saatiin lähinnä vain puupahvista A. Tämän näytelevyn mittaustulokset ovat nähtävissä kuvassa 4.

Kuvaa tarkasteltaessa voimme havaita Lambin aallon virittyvän, kun kulma $ \theta _{k} = 73^{\circ}$. Kaavasta 4 voimme johtaa Lambin aallon vaihenopeudelle $ C_{b} = 355,54 \frac{m}{s}$.

Käyttäen hyväksi kaavaa 3, saamme levylle ominaiselle vakiolle $ \sqrt[4]{ \frac{E}{12 \rho(1 - \nu^{2})}}$ arvon $ \frac{C_{b}}{\sqrt{fd}} = 39,75 (\frac{m}{s})^{\frac{1}{2}}$, kun näytelevyn paksuus $ d = 2,0 mm$. Tämän levyn ominaisuuksista riippuvan vakion merkitys on varsin olennainen levyjen karakterisoinnissa. Selvittämällä kyseisen vakion arvon, voimme tehdä päätelmiä mm. koestettavan levyn kimmomodulin arvosta, joka kuten aiemmin on todettu, korreloi voimakkaasti kartongin palstautumislujuuden suhteen.Tapio Väättänen
1998-11-24