next up previous contents
Next: Tulokset ja johtopäätökset Up: Akustinen transmissio levynäytteissä Previous: Ohjelmisto   Sisältö

Selostus mittauksista

Mittaukset tehtiin neljälle eri puupahville, jotka oli luokiteltu laadun mukaan ryhmiin A-E, sekä kahdelle eri hylsykartongille. Mittaukset suoritettiin jokaiselle näytteelle kolmella eri askelmoottorin askelnopeudella, jotka olivat 30, 40 ja 50 askelta sekunnissa. Mittaustuloksissa ei havaittu mainittavia eroja pyöritysnopeutta muutettaessa. Tästä johtuen itse näytteen todellisen kulmanopeuden vastaavuutta askelmoottorin pyörimisnopeuteen ei tässä yhteydessä selvitetty. Kullakin nopeudella suoritettiin kullekin näytteelle kymmenen mittauksen sarja sekä konesuuntaan että konesuuntaan nähden poikittaiseen suuntaan. Näytettä käännettiin kullakin mittauskerralla $ 180^{\circ}$.

Mittaustulokset talletettiin tiedostoiksi analysointia varten. Kuten aiemmin todettiin, talletettuja mittaustuloksia käsiteltiin taulukkolaskentaohjelmalla.Tasoaallon transmissioarvojen lisäksi talletettiin tiedot käännetystä kulmasta ja suunnasta sekä pyöritysnopeudesta. Jokainen kymmenen mittauksen sarja keskiarvoistettiin. Kuvassa 4 on esitetty levynäytteen A1002 keskiarvoistetut mittaustulokset sekä kone- että poikittaissuunnassa.

Kuva: Levynäytteen keskiarvoistettu mittaustulos
\includegraphics[width=15cm] {graf5.eps}Tapio Väättänen
1998-11-24